This is an example of a HTML caption with a link.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE ADVIEZEN M.B.T. VASTGOEDMAKELAAR

1. Door via het invulformulier een opdracht te geven aan het Athom-team verklaart de opdrachtgever/vastgoedmakelaar zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde algemene voorwaarden.

2. Door het geven van de opdracht erkent de opdrachtgever dat het door gewone commanditaire vennootschap ATHOM verstrekte advies en/of de opgestelde documenten slechts gelden als een vertrouwelijke aanwijzing met louter informatieve waarde en louter dossier-voorbereidend of dossier-ondersteunend zijn voor de vastgoedmakelaar, dewelke uiteindelijk zelf nog de stukken dient op te stellen. Het door gewone commanditaire vennootschap ATHOM verstrekte advies en/of de opgestelde documenten strekken tot nut van de vastgoedmakelaar ter voorbereiding of ondersteuning van het dossier. In geen geval wordt door de gewone commanditaire vennootschap ATHOM een resultaatsverbintenis naar de vastgoedmakelaar toe aangegaan inzake het verstrekte advies en/of de opgestelde dossier-voorbereidende of dossier-ondersteunende documenten. De vastgoedmakelaar is uitsluitend verantwoordelijke ten aanzien van derden voor de stukken die hij opstelt gebaseerd op de adviezen en/of documenten opgesteld door de gewone commanditaire vennootschap ATHOM. De uiteindelijke stukken nodig voor het opstellen van de documenten door de vastgoedmakelaar dienen door de vastgoedmakelaar zelf te worden opgesteld, op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid ter zake in hoofde van de gewone commanditaire vennootschap ATHOM. De vastgoedmakelaar vrijwaart uitdrukkelijk in aansprakelijkheid ten aanzien van derden de gewone commanditaire vennootschap ATHOM, haar zaakvoerders en/of aangestelde(n)voor de verstrekte informatie voor de door de gewone commanditaire vennootschap ATHOM opgestelde documenten of aangeleverde stukken. De vastgoedmakelaar verzaakt bij deze uitdrukkelijk aan het recht om procedures te voeren tegen de gewone commanditaire vennootschap ATHOM, betreffende de door de gewone commanditaire vennootschap ATHOM verstrekte inlichtingen, adviezen en/of opgestelde documenten.

De verleende adviezen en/of opgestelde stukken kunnen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de gewone commanditaire vennootschap ATHOM evenmin in een geschil gebruikt worden, noch door de opdrachtgever – vastgoedmakelaar noch door derden.

3.Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de gewone commanditaire vennootschap ATHOM overeenkomstig de volgende tarieven:

I. Sneldienst

Sneldienst opzoekingen

€225 + netto kost van de opzoekingen +  btw


Sneldienst opzoekingen + documenten (bod + compromis + optie)

€450 + netto kost van de opzoekingen + btw


II. Duurzame ondersteuning

€550 + netto kost van de opzoekingen + btw


III. Jurisich en fiscaal advies

Nazicht documenten

 • Standaard documenten: €200 excl. btw
  • Compromis
  • Optie
  • Documenten Wet Breyne
  • Huurcontract
    
 • Overige overeenkomsten: €90 excl. btw / uur - €23 excl. btw / 15min


Opmaak documenten (mits aanlevering stukken)

 • Standaarddocumenten:
  • Compromis: €300 excl. btw
   (Bij structurele partners worden kortingen toegepast in functie van het volume aan opdrachten op jaarbasis. Zie rubriek "Structurele partners".)
  • Optie: €300 excl. btw
  • Bod: €180 excl. btw
    
 • Overige gebruikelijke documenten:
  • Verkoopovereenkomst Wet Breyne: €350 excl. btw
  • Huurcontract woninghuur: €300 excl. btw
  • Huurcontract handelshuur: €400 excl. btw
  • Minnelijke ontbinding compromis: €150 excl. btw
  • Opmaak van stukken handgift: €250 excl. btw
  • Opmaak van stukken handgift + registratie + afgifte op bevoegd registratiekantoor en administratieve verwerking voor de klant
   (in functie van gesplitste aankoop): €600 excl. btw
    
 • Overige documenten op maat gemaakt:
  €90 excl. btw / uur - €23 excl. btw / 15min

 

Structurele partners

Bij structurele partners worden kortingen toegepast in functie van het volume aan opdrachten
op jaarbasis. Bijvoorbeeld bij "opmaak compromis":

Aantal Prijs / compromis
1 compromis €300 excl. btw
1 - 25 compromissen €250 excl. btw
Meer dan 25 compromissen €225 excl. btw


Een opdrachtgever kiest bij aanvang van de samenwerkingsovereenkomst voor een module. Na een jaar of na beëindiging opdracht wordt geëvalueerd of het vooropgestelde contingent werd behaald. Indien het vooropgestelde aantal niet werd behaald wordt er een aanvullende factuur opgesteld welke het verschil tussen de effectief en vooropgestelde prijs/compromis verrekent.IV. SOS

€23 excl. btw / 15min - 24/24


4. In geval van betaling van een factuur of van een provisie, worden de algemene voorwaarden geacht in hun integraliteit te worden aanvaard.

5. Protest tegen de factuur in zijn integraliteit of tegen de algemene voorwaarden kan slechts tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur en is slechts geldig voor zover bij aangetekend schrijven gedaan.

6. Bij gebrek aan ontvangst van de betaling binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum, vermeld op de factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% jaars vanaf de vervaldatum van de factuur.

7. Door betaling van de factuur of bij gebreke aan protest van de factuur, erkent de opdrachtgever dat het door gewone commanditaire vennootschap ATHOM verstrekte advies en/of de opgestelde documenten slechts gelden als een vertrouwelijke aanwijzing met louter informatieve waarde en louter dossier-voorbereidend of dossier-ondersteunend zijn voor de vastgoedmakelaar en in geen geval als een resultaatsverbintenis naar de vastgoedmakelaar kan gelden zoals uitvoerig uiteengezet onder 2.

8. Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum onbetaald gebleven factuur zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en achternageloop, bijkomende administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en kunnen bijkomend worden verhaald. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en gerechtskosten.

9. Bij gebreke van ontvangst van de betaling binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum van één enkele factuur zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zal het kantoor niet gehouden zijn verdere diensten te verlenen volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen integraal werden vereffend, en daarbij zal het kantoor niet aansprakelijkheid kunnen worden gehouden voor de schade die daardoor mogelijks ontstaat.

10. Enkel het Belgische recht is van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en van Koophandel te Gent, alsook het Vredegerecht van het bevoegde kanton te Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen betwistingen en geschillen.

11. Waar hierboven vermeld wordt “ATHOM” dient dit overal gelezen te worden als “de gewone commanditaire vennootschap ATHOM” tevens als de vennootschappen waarin de gewone commanditaire vennootschap ATHOM, bestuurder of zaakvoerder is, of de door de gewone commanditaire vennootschap ATHOM aangestelde of uitvoeringsagenten”.